Hooklift - Надградби

  • Постои артикулирана рака за кревање поврзана со шарка со тешки делови во средината и се врти околу задната кука. Централната шарка има можност за заклучување што се користи за време на вртење околу задната кука.
  • Предниот дел на крената рака содржи хидраулично телескопско движење
  • Тешките шарки од задниот дел имаат иста оска со ролерите.
  • Рачката за кревање го влече контејнерот од земјата кон рамката со тоа што го исклучувате уредот за заклучување на средната шарка, со што предниот дел на раката е спуштен на задниот дел за да го повлече садот на задните ролки на задниот дел од рамката. Откако контејнерот е целосно поставен на рамката, телескопското движење на предниот дел на рачката за кревање го придвижува контејнерот на предната страна за да го заклучи хидраулично.
  • Контејнерот може да се наклони околу задната шарка кога е заклучен на рамката за да го испразни.
  • Постојат подмачкани делови за врзување при ротирачки споеви.


Печати   Е-пошта