Испораки - ЈКП Комуналец - Прилеп

Испорака на специјално возило - 7м3

Во соработка со "CARGOMAX" - IVECO, на датум 24.09.2019 му предадовме ново комунално возило за собирање на комунален отпад со волумен од 7м3 на ЈКП ‘Комуналец’ - Прилеп.


Печати   Е-пошта