Испорака на 2 возила за смет

На 13.04.2020 имаме испорачано две комунални возила за собирање на смет со капацитет 1.5 м3 во ЈП Комунална Хигиена Скопје.


Печати   Е-пошта