Испораки - ЈКП Комуналец - Прилеп

Испорака на специјално возило - 7м3

Во соработка со "CARGOMAX" - IVECO, на датум 24.09.2019 му предадовме ново комунално возило за собирање на комунален отпад со волумен од 7м3 на ЈКП ‘Комуналец’ - Прилеп.

LSP_0002_1.JPG LSP_0003_1.JPG LSP_0004_3.JPG

LSP_0056_1.JPG

Печати